Oferta

Przygotowujemy laboratoria badawcze w obszarze badań fizykochemicznych:

 • środowisko pracy,
 • środowisko ogólne (woda, ścieki, składowiska odpadów inne niż niebezpieczne),
 • pomieszczenia czyste,
 • inne

Firma nasza zapewnia 100% poufność i ochronę praw własności zleceniodawcy w trakcie i po przygotowywaniu dokumentów do akredytacji.

Wdrażamy na miejscu u kontrahenta metody badawcze przygotowując personel do wykonywania badań następującymi technikami i przyrządami:

 • chemia klasyczna;
 • ICP AES - Atomowa spektrometria emisyjna z wzbudzaniem plazmowym;
 • ICP MS - Spektrometria mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ang. inductively coupled plasma mass spectometry);
 • FAAS - Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (ang. Flame Atomic Absorption Spectrometry);
 • FAES - Płomieniowa aemisyjna spektrometria atomowa (ang. Flame Atomic Emission Spectrometry);
 • GFAAS - Atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacją w piecu grafitowym (ang. Graphite furnace atomic absorption spectrometry);
 • Fluorescencja rentgenowska;
 • Metody spektrofotometryczne;
 • pH, temperatura, przewodność elektryczna właściwa;
 • liczniki laserowe (badanie pomieszczeń czystych);
 • fotometry liniowe (badanie pomieszczeń czystych);
 • anemometry i balometry;

oraz szeregiem innych.